วิสัยทัศน์

เรามีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าจากนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พันธกิจของเรา

M   Mutual Value:

ค่านิยมที่สอดคล้องกัน : เราทำหน้าที่มอบผลิตภัณฑ์นมมากมายหลากหลายรูปแบบให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา ไปพร้อมๆ กับการให้การสนับสนุน
พันธมิตรอื่นๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ

A    Advanced Technology:

เทคโนโลยีล้ำสมัย: โรงงานใหม่ๆ ของเราได้รับการออกแบบวางแผนเพื่อให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยอาหารทั่วไป โดยการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในการผลิต ผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัยที่สุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา

L    Livable Society:

สังคมที่อยู่: ความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อแรงงานที่มีคุณภาพของเรานั้น เห็นได้ชัดจากการสร้างงาน การพัฒนาทักษะความสามารถ และยึดมั่นการสร้างสวัสดิการทางสังคมในระดับท้องถิ่น

I     Integrity:

ความเพียบพร้อมในความสุจริตและจรรยาบรรณ: มะลิ กรุ๊ป ยังคงเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการบนพื้นฐานของความเพียบพร้อม ในความสุจริตและจรรยาบรรณเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะทำให้องค์กรได้รับความเชื่อถือ เราเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของลูกค้า ผู้ได้รับผลประโยชน์ และพาร์ทเนอร์